Cart
Land/Språk
OK

Be safe

Mekaniska/fysiska risker: 

Skärverktyg och hållare kan gå sönder vid användning.

Metallspånor är mycket heta och har vassa kanter och ska därför aldrig hanteras eller flyttas med händerna. Spånor kan orsaka ögonskador och brännskador på hud.

Kontrollera att skäret och komponenten är rätt monterade i hållaren före användning så att de inte lossnar under arbetet. Alltför långt överhäng kan orsaka vibrationer och skärbrott/skador.

Använd alltid lämplig säkerhetsutrustning och se till att alla maskinskydd och säkerhetsanordningar sitter på plats före och under användningen. ANVÄND INTE verktyg eller produkter som visar tecken på skador. Lämna in produkten på lämplig plats för reparation, byte eller återanvändning.

Använd alla lämpliga skyddsfunktioner och maskinskydd för att på ett säkert sätt samla upp partiklar, som spånor eller skärrester från bearbetningen. Använd alltid lämplig personlig säkerhetsutrustning.


Risker med damm och dimma:

När hårdmetallprodukter och verktyg ska slipas om eller vässas måste man vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att samla in damm, och förhindra att människor utsätts för sådant damm (t.ex. ventilation och personlig skyddsutrustning). Arbeten som slipning, kapning, bränning och svetsning i hårdmetallprodukter kan framkalla damm eller ångor som kan andas in, sväljas eller komma i kontakt med hud och/eller ögon. Damm/dimma kan orsaka inflammationer i luftvägarna och irritera näsa, hals, hud och ögon. Att inandas hårdmetalldamm vid upprepade tillfällen har visat sig orsaka hårdmetallunga (idiopatisk pulmonell fibros). En två år lång studie på råttor och möss visade att inandning av kobolt orsakar cancer.


Risk för sensibilisering/överkänslighet:

Obelagda hårdmetallprodukter kan orsaka en allergisk reaktion i huden på grund av att huden har varit i kontakt med produkten under en längre tid. Hantera produkten på ett sätt som undviker direkt hudkontakt eller använd handskar för att minimera risken för en allergisk reaktion i huden när du hanterar hårdmetallprodukter och verktyg. Kobolt och hårdmetall är kända sensibiliserande ämnen som kan orsaka allergier vid upprepad exponering. En överkänslig person kan få astma eller eksem.

Läs igenom och se till att du har förstått säkerhetsdatabladet eller bladet med säkerhetsinformation för den produkt som du använder, innan du använder produkten.


Förebyggande åtgärder:

  • Undvik bildning och inandning av damm. Använd adekvat lokal ventilation för att hålla den personliga exponeringen långt under de nationellt godkända gränserna.

  • Om ventilationen inte finns eller inte är adekvat bör andningsutrustning som är nationellt godkänd för syftet användas.

  • Undvik hudkontakt. Använd lämpliga handskar. Tvätta huden noga efter hantering.

  • Använd lämplig skyddsklädsel. Tvätta kläderna vid behov.

  • Ät, drick eller rök inte i arbetsområdet. Tvätta huden noga innan du äter, dricker eller röker.

  • Använd säkerhetsglasögon med sidoskydd vid behov.

  • Använd alltid lämplig skyddsutrustning.

  • Använd endast maskinerna när alla skydd, spärrar och säkerhetsanordningar sitter på plats och är i fungerande skick.

  • ANVÄND INTE verktyg eller produkter som är skadade. 


 
Loading...